Despre mine

Nume / Prenume CUCOȘ CONSTANTIN
Adresă(e) Iasi, str. N. N. Tonitza, nr. 26
Telefon(oane) 0745350448
Fax(uri)
E-mail(uri)

 

Pagină web

cucos@uaic.ro

 

http://www.constantincucos.ro/

 

Naționalitate(-tăți)

 

Religie

Română

 

Creștin-ortodox

Data nașterii 12 ianuarie 1958
Sex masculin
Functia / rolul Profesor universitar doctor/Director DPPD
Experiența profesională Conducător de doctorat în domeniul Științele Educației
Perioada Profesor la Liceul nr. 3, Vaslui, 1985-1990

Asistent univ. 1990-1991

Lector 1991-1994

Conferențiar 1994-1998

Profesor univ. 1998-prezent

 

Activități și responsabilități principale  Profesor la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic

 

 

Numele și adresa angajatorului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), strada Carol I nr.11, loc. Iași, cod poștal 700.506, www.uaic.ro
Tipul activității sau sectorul de activitate Instituție de ĩnvățământ superior
Educație și formare
Perioada   1981-1985
Calificarea / diploma obținută Licență în filosofie, 1985, cu teza „Semiotica limbajului artistic”, coord. Prof. univ. dr. Petru Ioan.

 

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Competențe didactice și de cercetare
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare Facultatea de Istorie și Filosofie, secția Filozofie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Nivelul în clasificarea națională sau internațională

 

  ISCED 5
Perioada 1990- 1994
Calificarea / diploma obținută

 

 

Evoluție profesionala

Doctorat în pedagogie, Universitatea “Al. I. Cuza”, în 1994, cu teza „Educația axiologică. Problematică și forme de realizare”, coord. Prof. univ. dr. George Văideanu

 

Profesor la Liceul nr. 3, Vaslui (1985-1989)

Cercetător științific, Centrul de Științe Sociale, Universitatea „Al. I. Cuza” (1989-1990)

Asistent universitar (1990-1991)

Lector universitar (1991-1994)

Conferențiar universitar (1994-1998)

Profesor universitar (1998- prezent)

Director al DPPD (1997-2008)

Prodecan (2008-2010)

Director al DPPD (2010-prezent)

 

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

 

Pedagogia culturii, Educație interculturală, Filosofia educației; Teoria și metodologia curriculumului/Teoria și metodologia instruirii/Teoria și metodologia evaluării, Strategii și politici de gestionare a diferențelor etc.
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare Universitatea “Al. I. Cuza”, Iasi.

 

Nivelul în clasificarea națională sau internațională ISCED 6
Limba maternă Româna

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Franceza și engleza
Autoevaluare Înțelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversație Discurs oral Exprimare scrisă
Limba franceză C1 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat
Limba engleză B2 Utilizator independent C2 Utilizator experimentat B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine
Competențe și abilități sociale – Spirit de echipă, colegialitate, sociabilitate, empatie, înțelegere și respect al alterității;  abilități de comunicare cu studenții, cadrele didactice, personalul de cercetare
Competențe și aptitudini organizatorice   Director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (1997-2008 și 2010-2016)

Prodecan al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației (2008-2010), responsabil cu studii de master și doctorat

Director executiv al Scolii doctorale (2008-2012)

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului   MS Office:, prelucrare text (Word, Acrobat Reader); prelucrare imagini (Adobe Photoshop);

prelucrare statistică (Excel); prezentări grafice (Power Point).

Internet

Competențe și aptitudini artistice Pictura in ulei, Școala Populara de Arta, Iasi.
Lucrări reprezentative Cărți de autor:

1.      Pedagogie și axiologie, Editura Didacticã și Pedagogicã R. A., București, 1995, 160 pag.

2.      Educația religioasă. Conținut și forme de realizare, Editura Didactică și Pedagogică   București, 1996, 261pag.

3.      Pedagogie, Editura Polirom, Iași, 1996, 240 pag.

4.      Minciună, contrafacere, simulare. O abordare psihopedagogică, Editura Polirom, Iași, 1997, 142 pag.

5.      Educația. Dimensiuni culturale și interculturale, Editura Polirom, Iași, 2000, 283 pag.

6.      Istoria pedagogiei. Idei și doctrine pedagogice fundamentale, Editura Polirom, Iași, 2001, 283 pag.

7.      Timp și temporalitate în educație. Elemente pentru un management al timpului școlar, Editura Polirom, Iași, 2002, 166 pag.

8.      Informatizarea în educație. Aspecte ale virtualizării formării, Editura Polirom, Iași, 2006.

9.      Teoria și metodologia evaluării, Editura Polirom, Iași, 2008, 265 pag.

10.    Educația. Iubire, edificare, desăvârșire, Editura Polirom, Iași, 2008, 222 pag.

11.    Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, ediția a treia, Editura Polirom, Iași, 2009 (coordonare, introducere), 766 pag.

12.    Educația. Experiențe, reflecții, soluții, Editura Polirom, Iași, 2013, 320 pag.

13.    Educația estetică, Editura Polirom, Iași, 2014, 224 pag.

14.    Pedagogie (ediția a III-a, revăzută și adăugită), Editura Polirom, Iași, 2014, 536 pag.

15.    Educația. Reîntemeieri, dinamici, prefigurări, Editura Polirom, Iași, 2017, 278 pag.

 

 

Alte studii recente:

1.      School religious education in countries with majority orthodox population. A comparative analytical approach în Journal of Educational Sciences &Psychology, Vol. III (LXV) – No. 1/2013, ISSN 2247-6377,  ISSN (online) 2247 – 8558, Petroleum-Gas University of Ploiești, în http://jesp.upg-ploiesti.ro/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=18:journal-vol-iii-lxv-no-12013&Itemid=16

2.      Educația – universalizare prin delimitarea și cultivarea identității în M. Ciobotaru, B. Neculau (coord.), Tolerance Between Ideology and Practice, Publishing Company Universitas XXI, Iași, 2013, pp. 14-18.

3.      Pedagogia centrată pe competențe – între dezbateri epistemologice și dileme practice, 2013, în Lucrările simpozionului internațional „Perspective teoretice și praxiologice ale procesului educațional centrat pe formarea de competențe”, Ediția a III-a, Iași, 16-17 iunie 2012, Editura Sapientia, Iași, ISBN 978-606-578-089-7, pp. 15-23.

4.      Museum education: purpose, benefits, learning solutions, în ПЕДАГОГИКА Научно списание (PEDAGOGY-BULGARIAN JOURNAL ОF EDUCATIONAL RESEARCH АND PRACTICE), Година LXXXVI – Книжка 2 – 2014 Volume 86 – Number 2-, 2014, София – Sofia, ISSN 0861-3982 (Print), ISSN 1314-8540 (Online), pp. 212-228.

5.      Limite ale particularizării și diferențierii în învățare, 2014, în Didactica Pro, Revistă de teorie și practică educațională, a Centrului educațional PRO DIDACTICA, Chișinău, nr. 1 (83), 2014, pp. 32-33.

6.      News arguments for aesthetic education and the educational dimensions of the art museum, în REVIEW OF ARTISTIC EDUCATION, nr. 7-8, 2014, Review published by “George Enescu” University of Arts Iași, Romania under Center of Intercultural Studies and Researches Department for Teachers Education,  ARTES PUBLISHING HOUSE IAȘI – 2014, ISSN = 2069 – 7554, ISSN-L = 2069 – 7554, pp. 228-233.

7.      Museum Pedagogy – Status, Objectives, Practical Features, Scientific Annals of Alexandru Ioan Cuza University of Iasi. Educational Sciences Series (XVII/2013), Issue: XVII/2013, pages: 5-22.

8.      Arguments, contexts and opportunities for education in the perspective of aesthetic values in the museum, în Journal of Educational Sciences & Psychology, Vol. IV (LXV) – No. 1/2014, ISSN 2247-6377,  ISSN (online) 2247 – 8558, Petroleum-Gas University of Ploiești.

9.      The Role of Arts in Adult Education, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 142, Pages 1-804 (14 August 2014), Edited by Cristian Vasile, The Fourth International Conference on Adult Education, Romania 2014 — Adult Education in Universities. Local and Regional Perspectives, pp. 301-306, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814046205#

 

 

 

Anexa 1: STAGII, PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ACADEMICE SAU GRANTURI DE CERCETARE

 

 

Stagii în străinătate:

 

 1. Urmare a recomandării Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, participare în perioada sept.-dec. 1991 la un stagiu de cercetare la BIE – UNESCO (Bireau International de l Education), Geneva, Elveția;
 2. Participare la un curs de educație, limbă și cultură neogreacă la Universitatea “Aristotel” din Salonic, Grecia, iulie 1994;
 3. Stagiu de documentare la Universitatea Lille I, Franța, mai 1995, în domeniul sociologiei și filosofiei educației;
 4. Stagiu de cercetare-documentare la Universitatea din Bolognia, Italia, în domeniul educației integrate, martie-aprilie 1996;
 5. Stagiu de documentare la Universitatea din Geneva în domeniul educației interculturale, ianuarie-februarie 1997;
 6. Stagiu de documentare la Universitatea Savoie, Chambery, Franța, în problema medierii educaționale, martie 1997;
 7. Stagiu de documentare la Universitatea Paris X Nanterre, în domeniul formării continue a profesorilor, martie 1998.
 8. Stagiu de perfecționare la SLO (Specialisten in Leerplanontwinkkeling), compartimentul The Netherlands Foundation for Curriculum Development, în domeniul formării formatorilor în Olanda și Germania, Hershede, Olanda, aprilie 1999;
 9. Profesor invitat la Universitatea Paris 8, iunie 1999, la Facultatea de Psihologie și Științe ale educației.
 10. Profesor invitat în cadrul „Master conjoint en formation initiale des enseignants de DNL”, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău, 20-25 octombrie, 2012.

 

 

Participări la manifestări științifice internaționale:

 

 1. Geneva, BIE-UNESCO, expunerea lucrării Une perspective axiologique sur l’evaluation decembrie 1991;
 2. Congresso Internacional de Sobredotacao, Porto, Portugalia, oct. 1996, cu lucrarea Politic and Philosophy of Education with high ability (coautor);
 3. Conferință la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din Geneva, 11 februarie 1997, cu tema Panorama des relations interculturelles et interconfessionnelles en Roumanie;
 4. Participare cu intervenție la Atelierul de lucru în echipa de Abordări interculturale la Universitatea din Geneva, 19 februarie 1997;
 5. Participare la Simpozionul internațional “Filosofia educației: imperative, căutări, orientări”, 11-12 noiembrie 1998, Chișinău, Republica Moldova cu tema Educația interculturală: dileme actuale și soluții de perspectivă;
 6. Participare la al VII-lea Congres Internațional al ARIC (Asociația Internațională pentru Cercetare Intercultaurală), Paris X – Nanterre, 29 iunie – 4 iulie 1999, cu lucrarea Fundamente filosofice ale educației interculturale.
 7. Participare la al VIII-lea Congres Internațional al ARIC (Asociația Internațională pentru Cercetare Intercultaurală), Geneva, septembrie 2001, cu lucrarea Posibilități și limite ale educației religioase în perspectivă interculturală.
 8. Întâlnire transnațională de lucru, Proiect Socrates-GRUNDVIG – 1 ”PYXIS-89.708-CP-1-2001-FR-GRUNDVIG1-G1PP”, Toulouse, Franța, 23-26 ianuarie 2002.
 9. Întâlnire transnațională de lucru, Proiect Socrates-GRUNDVIG – 1 ”PYXIS-89.708-CP-1-2001-FR-GRUNDVIG1-G1PP”, Liege, Belgia, 15-20 mai 2002.
 10. Stagiu de perfecționare și schimb de experiență la Centro de Estudios Ponce de Leon, din Malaga în cadrul proiectului de cercetare LEONARDO DA VINCI Ro-2001-PL 87099-EX, Cunoașterea modelelor curriculare europene pentru formarea continuă a formatorilor și aplicarea acestor modele în domeniul educației românești, finanțare CE, director de proiect dr. Cucoș Constantin, 2-14 aprilie 2003.
 11. Participare la al XI-lea Congres Internațional al ARIC (Asociația Internațională pentru Cercetare Intercultaurală), Amiens, Franta, 29 iunie – 4 iulie 2003, cu lucrarea Modalites d’integration curriculaire pour la religion comme discipline scolaire.
 12. Participare cu lucrarea « A la recherche d’un modele de professeur pour le XXI/eme siecle », la întâlnirea de lucru în cadrul Proiectului no 87264-1-ES-Comenius-C31, cu titlul En busca de un modelo de profesorado para el siglo XXI,  (coord. Benilde Rivas Lopez), Centro de Profesorado Marbella-Coin, Consejeria de Educacion y Ciencia, Junta de Andalucia, Spain, 13-18 octombrie 2003.
 13. Intervenție cu lucrarea L’étude de la religion – en tant que discipline d’enseignement – dans les pays à religion orthodoxe majoritaire de l’Est de l’Europe în cadrul  Forum européen du la culture religieuse a l’école . XI session, 14-18 aprilie 2004, Palermo, Italia.
 14. Prezentarea comunicării științifice L’expérience roumaine concernant la formation des formateurs. Présent et perspectives, în cadrul V Biennale internazionale sulla didattica universitaria « Quale cultura e competenza per la formazione dell’insegnante oggi ? La formayione iniziale e in servizio, Universita degli Studi di Padova, Italia, 1-3 decembrie 2004.
 15. Prezentarea conferinței Monoconfessionnalité et interconfessionnalité dans l’enseignement de la religion. Le cas des pays à religion orthodoxe majoritaire de l’Est de l’Europe, 2004, Colloque du 23 avril 2004, Université Catholique de Louvain la Neuve, Belgia.
 16. Conferință E-learning-ul și comunitatea virtuală de învățare, Colegiul Invizibil Moldova (Fundația SOROS), Chișinău, 26 martie 2005.
 17. Prezentarea conferintei Mondialisation et internationalisation de la formation et les exigences de l’éducation interculturelle, la al X-lea Congres Internațional al ARIC (Asociația Internațională pentru Cercetare Interculturală), Alger, Algeria, 2-7 mai 2005.
 18. Strategies et models de formation des formateurs a l’Universite „Al. I. Cuza” de Iasi, simpozionul La gouvernance d’etablissements d’enseignement superior, formateurs d’enseignants, RIFEFF- Reseau International Francophone des Etablissements de Formation de Formateurs, Iasi, 15/16 sept. 2006
 19. ICT and Multimedia Education, International Conference EDU-WORLD 2008, University of Pitesti, Romania, 5-8iunie, 2008.
 20. Intercultural Virtues and Dimensions of Cyber Culture, (în colab. cu Ciprian Ceobanu), Science and Technology in the Context of Sustainable Development, Petroleum Gas University of Ploiești, 6-7 noiembrie, 2008.
 21. Importanța educației interculturale în comunități multietnice, Conferința internațională “De la multiculturalitate la dialog intercultural”, Guvernul României, Departamentul pentru Relații Interetnice, București, 12 noiembrie 2008.
 22. Continuitate și corelativitate formativă prin catehizare și educație religioasă, Simpozionul Internațional Formarea Inimii, Surorile Providenței, Sub egida Oficiului pentru pastorația școlară și predarea religiei în școli, Iași, 4 februarie 2009.
 23. Cyberculture: A new Reference Frame for Learning (împreună cu C. Ceobanu), The Sixteenth International Conference on Learning, University of Barcelona, Spania, 1-4 iulie, 2009.
 24. Hidden Curriculum and relationship ethos in religious education, International Conference on Applied Psychology “Diversity and Consistency”, Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași, Gura Humorului, 25-27 septembrie 2009.
 25. A New Framework and Adult Learning Environment – the Virtual Community, A treia Conferință Internațională de Educație a Adulților, Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași, 25-29 aprilie, 2010.
 26. Președinte de comisie de doctorat la Universitatea din Lleida, Departamentul de Științele Educației, Spania, la susținerea tezei La adquisicion del catalan y del castellano por los escolares de origen rumano y chino. Un analisis sistematico de los usos correctos y erroneos en la expresion oral, realizată de lect. Silvia Maria Chireac (coord. Dr. Angel Huguet i Canalis și Dr. Isabel Serrat Sellabona), 28 iulie 2010.
 27. Vizită de studiu la Facultatea de Științele Educației, Universitatea din Lleida, Spania, 20 -27 octombrie 2010, în cadrul proiectului„Inovare și dezvoltare în programele doctorale și graduale universitare pentru adaptarea cercetării științifice la nevoile societății cunoașterii ”Contract nr. POSDRU/21/1.5/G/14722.
 28. Vizită de studiu la Faculty of Education, Cambridge University, 20-25 noiembrie, 2010, în cadrul Proiectului International Teacher Leadership.
 29. Vizită de studiu la Via College University, Aarhus , Danemarca, 14-19 noiembrie 2011, în cadrul programului Salvați Copiii de Abandon și Neintegrare – SCAN, Programul de finantare: POSDRU strategic, ID proiect 61264 (2010-2014).
 30. Intâlnire transnațională, IUFM Niort, Universitatea din Poitiers, Franța, 20-26 noiembrie 2011, în cadrul proiectului LEONARDO,  LLP-LdV/PAR/2011/RO/007, Methodes et strategies innovatives d’enseignement-apprentissage pour la formation des competences professionnelles de futurs enseignants pour la maternelle et pour l ecole primaire, 2011-2013, responsabil pentru partea română.
 31. Vizită de studiu la Via College University, Holstebro, Danemarca, 31 oct-4 noiembrie 2011, în cadrul programului Salvați Copiii de Abandon și Neintegrare – SCAN, Programul de finantare: POSDRU strategic, ID proiect 61264 (2010-2014).
 32. Colocviu internațional Defis et perspectives dans la formation professionnelle des enseignants. Acqusition des competences cles, Mons, Belgia, 19-23 martie 2012, în cadrul proiectului LEONARDO, LLP-LdV/PAR/2011/RO/007, Methodes et strategies innovatives d’enseignement-apprentissage pour la formation des competences professionnelles de futurs enseignants pour la maternelle et pour l ecole primaire, responsabil pentru partea română.
 33. Întâlnire transnațională la UFR Sciences et tehnologies, Universite de Franche-Comte, Besancon, Franța, 27 martie- 1 aprilie 2012, sub egida Agence Universitaire de la Francophonie, în cadrul proiectului „Master conjoint en formation initiale des enseignants de DNL”.
 34. Intalnire transnațională, Școala Normală „Vasile Lupu”, Iași, 2-7 octombrie 2012, în cadrul proiectului LEONARDO, LLP-LdV/PAR/2011/RO/007, Methodes et strategies innovatives d’enseignement-apprentissage pour la formation des competences professionnelles de futurs enseignants pour la maternelle et pour l ecole primaire.
 35. Seminarul internațional „Stage et pratique”, IUFM Niort, Universitatea din Poitiers, Franța, 26-30 noiembrie 2012, în cadrul proiectului LEONARDO, LLP-LdV/PAR/2011/RO/007, Methodes et strategies innovatives d’enseignement-apprentissage pour la formation des competences professionnelles de futurs enseignants pour la maternelle et pour l’école primaire.
 36. Séminaire International «L’éducation inclusive: une nécessité fondamentale dans le contexte d’une Europe diverse, multiculturelle et multilingue», 19 et 22 mars 2013, sous l’auspice du Programme Leonardo da Vinci, no LLP-LdV/PAR/2011/RO/007, Centre Supérieur d’Etudes Universitaires La Salle, Madrid – Espagne.
 37. Developing Blended Learning Program for Teacher Training Department (în colab. Cu A. Adăscăliței, I. Rusu), 10th International Conference „Elearning and Software for Education”. Book of Abstracts, Let s Build the Future Through Learning Innovation!, Bucharest, April 25-25, 2014.
 38. Structuri și modalități de organizare a conținuturilor pentru educația religioasă: premise epistemologice și dezvoltări practice (comunicare în plen), Simpozionul Pedagogic Internațional, „VALORILE MORAL-SPIRITUALE ALE EDUCAȚIEI”, Institutul de Științe ale Educației, Chișinău, Republica Moldova, 3-4 aprilie 2015.
 39. Educația religioasă în școala românească – între dileme normative și percepții ale beneficiarilor (în colab. cu Florin Frumos), al XIV-lea Seminar Internațional de Medicină și Teologie, Valorile creștine ale educației pentru sănătate, Bistrița, 11-12 mai 2015
 40. Integration and interdisciplinary in achieving aesthetic education, (comunicare în plen) Conferința Științifică Internațională, ediția a-VI-a, ETIC SI ESTETIC ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII – Educație si modelare personală prin artă, Academia Română, Filiala Iași – Institutul de Cercetări Economice și Sociale, ”Gh. Zane”, 15 mai 2015.
 41. Teaching competences – between hopes and reality, „Actual Problems and Prospects of Training Pre-School Education Specialists in the Context of Ukraine`s Integration into the European Educational Space”, Cernăuți, Ucraina, 27 mai 2015.
 42. Educația estetică – re-evaluări ale finalităților și principiilor de realizare, The 13th edition of the International Conference on Sciences of Education, Faculty of Sciences of Education, „Stefan cel Mare” University, Suceava, May, 28-29, 2015.
 43. Educația religioasă – expresia unei conlucrări responsabile dintre Școală și Biserică. Prezent și perspective, prezentare în plen la Simpozionul Internațional – „Dumitru Stăniloae”, ediția a IV-a, „Teologie și Pedagogie. Identitate specificǎ și responsabilitate comunǎ în actul educației”, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” – Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Iași, 12 – 14 mai 2016.
 44. Arta educației – realitate, deziderat, metaforă?, intervenție în plen la Conferința Științifică Internațională Creativitate si personalitate, ediția a-VII-a, Eveniment dedicat aniversării a 150 de ani de la înființarea Academiei Române, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, 20 mai, 2016, Iași, Romania.
 45. Formarea viitorilor profesori – provocări, dileme, perspective, intervenție în plen la Conferința internațională „Metodologii specifice în alternativele educaționale”, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Extensia Bistrița, Bistrița, 3 iunie 2016.
 46. Posibilități și limite ale unei educații religioase interconfesionale și integrative. O perspectivă pedagogică, Congresul Internațional de Teologie „Educația religioasă a tinerilor în contextul secularizării actuale”, Patriarhia Română – Universitatea București, București, 4-7 septembrie 2016.
 47. Philosophy of education: Epistemological status, theoretical and practical implications, Keynote Speaker la The First International Conference on Innovation in Psychology, Education and Didactics” – ICIPED “Vasile Alecsandri” University of Bacău, Romania 10 – 11 March 2017 – vezi http://www.iciped.psychreg.org/keynote-speakers/
 48. Educația religioasă în România comunistă. Dificultăți, factori și căi de realizare, prezentare în plen la Simpozion internațional, „Martiriu și Memorie din România comunistă” Iași, 4 – 6 Mai 2017, Mitropolia Moldovei și Bucovinei și Facultatea de Teologie ortodoxă, UAIC, vezi http://www.simpozionstaniloae.ro/lucrare/educatia-religioasa-romania-comunista-dificultati-factori-si-cai-de-realizare
 49. Aesthetic education and intercultural education – possible interference and continuity, prezentare înb plen la Simpozionul Internațional „DIVERSITĂȚI CULTURALE ÎN ARTĂ ȘI EDUCAȚIE – Dezvoltarea abilităților interculturale”, Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, 9 iunie 2017.
 50. Statutul educației religioase. Prezent și perspective, comunicare în plen la Simpozionul International „Strategii inovative în predarea religiei”, Centrul „Gaudium et spes” Traian, sâmbătă, 10 iunie 2017 (cu profesori de religie romano-catolică din regiunea Moldovei).

 

 

 

 

Participări la manifestări științifice naționale:

 

 1. Intervenient și moderator în cadrul Seminarului Național, Cariera didactică în România, MEN – Consiliul Național pentru Pregătirea Profesorilor, Brașov, 13-15 ianuarie 2000.
 2. Intervenient și raportor la Seminarul Național Dezvoltări în Formarea Profesorilor, organizat de MEN, 18-20 octombrie 2000, Sinaia.
 3. Conferința cu titlul Educația religioasă în școala contemporană, Simpozion Teologico-Pedagogic, Academia Catolică „Sf.. Augustin”, Iași, Casa Misionarilor Verbiți Traian Neamț, 8-9 martie 2002.
 4. Comunicarea științifică Biserica și Școala – instanțe ale spiritualizării umane, Simpozionul internațional Împliniri și perspective privind predarea religiei, Inspectoratul Școlar Județean Iași, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, 13 iunie 2003, Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, Iași.
 5. Conferința cu titlul Virtualizarea formării cadrelor didactice, Simpozionul Regional de Didactica Limbii și Literaturii Române, 21-22 ianuarie 2005, Școala Normală „Vasile Lupu” din Iași.
 6. Intervenția cu titlul Parteneriatul Școală-comunitatea locală – prezent și perspective, Simpozionul național Performanță și eficiență în învățământ, ediția a II-a, Inspectoratul Școlar și CCD Botoșani, 16 aprilie 2005.
 7. Psihopedagogia utilizării TIC (intervenient și moderator), A III-a Conferința Națională de Software Educațional, ARRE, 13-15 mai 2005, Poiana Brașov, România.
 8. Aspecte ale virtualizării educației, Simpozionul Național “Tendințe contemporane în metodologia de realizare a lecției”, ediția a II-a, Iași, 6 mai 2006.
 9. Ora de religie – reverberații în planul comportamentului tinerilor,  „Lumină pentru suflet și societate – Valoarea orei de religie astăzi”, Consfătuirea profesorilor și inspectorilor de Religie, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, 5 septembrie, 2006, Centrul de conferințe Providența, Iași.
 10. Workshop național, Formarea continuă a cadrelor didactice între tradițional și modern, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, 26 septembrie 2008.
 11. Educația religioasă și cateheza: abordare comparativă, Simpozionul Național ”Statutul religiei și instrucția școlară”, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Iustinian Patriarhul”, Universitatea București, 30-31 octombrie 2008, București.
 12. Conferința Tinerii și implicarea lor misionar-spirituală, Simpozionul Necesitatea misionarismului tineretului în lumea secularizată de azi prilejuit de sărbătoarea Zilei mondiale a tineretului ortodox, Sala de conferințe a Bisericii Adormirea Maicii Domnului, Galata, Iași, 1 februarie 2009.
 13. Integralitate și interdisciplinaritate în educație, Simpozionul Național „Literatura și celelalte arte”, 26-28 februarie 2009, Colegiul Național Iași, Inspectoratul Școlar al Județului Iași.
 14. Dimensiuni europene ale învățământului românesc, Simpozionul Național “Valențe europene în educație”, ediția a III-a, Liceul Teoretic Garabet Ibrăileanu, Iași, 24-26 aprilie, 2009.
 15. Raportul dintre cunoștințe și competențe în formarea religioasă, Conferința națională cu participare internațională Educația din perspectiva valorilor, Alba Iulia, Universitatea „1 Decembrie 1918”, 29-30 octombrie 2010.
 16. Moderator Panelul 5 „Dezvoltarea competențelor sociale, civice, antreprenoriale și de exprimare culturală a elevilor” ,Simpozionului Internațional „Perspective teoretice și praxiologice ale procesului educațional centrat pe formarea de competențe” Iași, 16 iunie 2012.
 17. Comunicare științifică Alteritatea culturală – referențial al învățării și manifestării toleranței la Simpozionul Toleranța – cheia unității prin diversitate, ediția a doua, ISJ Iași, 24 martie 2012.
 18. Intervenție în plen cu comunicarea Pedagogia centrată pe competențe – între dezbateri epistemologice și dileme practice, în cadrul Simpozionului Internațional „Perspective teoretice și praxiologice ale procesului educațional centrat pe formarea de competențe” Iași, 16 iunie 2012.
 19. Moderator la secțiunea Noi dezvoltări în didactică, Conferința Națională Problematizări în didactica generală și didacticile speciale, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Predeal, 19-21 septembrie 2012.
 20. Comunicarea în plen Vocația si statutul de formator – un inventar de competențe posibile, în cadrul Simpozionului internațional “Transmiterea credinței”, Institutul Teologic “Sfântul Iosif” din Iași, 26 octombrie 2012.
 21. Comunicare în plen la Conferința Națională a Elevilor cu tema Dinamica valorilor contemporane – riscuri și provocări pentru educația tinerilor, organizator ISJ Iași și Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași, 25 noiembrie 2014.
 22. Comunicarea în plen Educația religioasa din școala româneasca – fundamentări pedagogice, provocări strategice, soluții acționale, la Simpozionului național de pedagogie creștină „Repere ale educației creștine în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur, actualizate în relația Biserică – Familie – Școală din contextul contemporan“, Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române în parteneriat cu Secretariatul de Stat pentru Culte și Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“, Universitatea București, Centrul național pentru formare continuă „Dumitru Stăniloae“, București, 28-29 aprilie 2015.
 23. Căi si oportunități de vizibilizare/publicitare/valorificare a rezultatelor cercetărilor și studiilor doctorale prin raportare la exigențele academice/teoretice dar și ca oferte/soluții acționale pentru decidenți, a II‐a Conferință Națională de Cercetare în Educație (CERED), Iași, 19 iunie 2015, Comunitățile de învățare în secolul 21. Provocări pentru învățământul superior, Learning communities in 21st century. Challenging HE, PANEL, Cercetarea științifică în domeniul Științe ale Educației prin școlile doctorale și programele de masterat. Provocări și direcții de acțiune.
 24. Comunicare în plen VIRTUALIZAREA FORMĂRII – VIRTUȚI ȘI SERVITUȚI la Conferința Națională „CONSILIERE – EDUCAȚIE – DEZVOLTARE – ORIENTARE – CEDO 2015 “ (Ed. I), Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, 7 octombrie 2015.
 25. Comunicare în plen Complementaritatea și continuitatea dintre Școală și Biserică privind formarea religioasă, Simpozionul “Sfântul Ioan Gură de Aur – model de dascăl creștin” Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Asociația Profesorilor de Religie “Sfânta Parascheva” Bacău (APRB) și ISJ Bacău, 14 noiembrie 2015.

 

 

 

Participări la granturi și cercetări finanțate de CNSCU, Ministerul Educației Naționale, CNCSIS, Banca Mondială, CE etc.:

 

 1. Statutul universității și universitarului în perioada de tranziție, director proiect Adrian Neculau, MEN, (1991-1993);
 2. Formarea personalului didactic specializat pentru integrarea copiilor de țigani în învățământul primar și secundar, MEN, director de proiect Constantin Cucoș (1994);
 3. Elaborarea, experimentarea și implementarea de proiecte curriculare și a unor strategii de formare inițială și continuă a profesorilor în perspectiva educației interculturale – director de proiect prof. dr. Teodor Cozma , Banca Mondială, (1998-2001).
 4. Proiect internațional (Franța, Spania, Belgia, România) PYXIS Formation Ouverte et a Distance (FOD) – articuler projet personnel professionnel et parcours de formation individualisee, Programme Socrates, Action GRUNDVIG no 89708- CP-1-2001-FR-GRUNDVIG-G1, partener din partea României, 2001-2003.
 5. Crearea unui centru experimental pentru pregătirea și perfecționarea psihopedagogică a tutorilor din sistemul IDD, director de proiect Constantin Cucoș , CNCSIS (2001-2003).
 6. Proiectul de cercetare LEONARDO DA VINCI Ro-2001-PL 87099-EX, Cunoașterea modelelor curriculare europene pentru formarea continuă a formatorilor și aplicarea acestor modele în domeniul educației românești, finanțare CE, director de proiect dr. Cucoș Constantin.
 7. Proiectul Socrates. Comenius 2-1Methodes Pedagogiques et Strategies Pedagogiques pour les Enseignants travaillant aupres d’Enfants Tsiganes, MeSPE, Numarul de contract al proiectului finantat de Comisia Europeana: 94375-CP-1-2001-1-CE-COMENIUS-C21, director de proiect Catalina Farcas.
 8. Programul MASTER DE POLITICI EDUCAȚIONALE, Universitatea « Al.I.Cuza », Iași –grant CNCSIS -D, 2000-2002 (membru al echipei de cercetare).
 9. 2005-2007, Proiect Leonardo Curriculum european pentru formarea metodologică în educația pentru mediu, faza preliminară și de pregătire a proiectului, șef al echipei DPPD.
 10. Membru in echipa de cercetare a proiectului CNCSIS Modele curriculare ale perfectionarii psihopedagogice a personaluluii didactic din invatamantul preuniversitar in sistem e-Learning, Tip A, nr 29, GR/28.05.2007 (2007-2009).
 11. Membru in echipa grantului CNCSIS Tip A 1196, Învățarea experiențială în medii virtuale – resursă critică în formarea inițială a cadrelor didactice în domeniul educației interculturale (2007-2009).
 12. Expert formator și evaluator în proiectul Rețea interregională în sistem e-learning a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (POSDRU) nr. 5013 (2010-2013)
 13. Expert evaluator în proiectul Perfecționarea cadrelor didactice, din învățământul liceal, care predau discipline economice, ID proiect 63908, Universitatea Babeș Bolyai, Cluj Napoca (2010-2014).
 14. Expert pe termen lung în programul Salvați Copiii de Abandon și Neintegrare – SCAN, Programul de finantare: POSDRU strategic, ID proiect 61264 (2010-2014).
 15. Expert pe termen lung în proiectul Inovare și dezvoltare în programele doctorale și graduale universitare pentru adaptarea cercetării științifice la nevoile societății cunoașterii (2009-2011) POSDRU/21/1.5/G/14722.
 16. Expert pe termen lung în proiectul Studii doctorale: portal spre o carieră de excelență în cercetare și societatea cunoașterii (2010-2012) POSDRU/88/1.5/S/47646.
 17. Expert pe termen lung în proiectul Pregătirea doctoranzilor pentru evoluție și inserare profesională prin facilitarea accesului la burse de studiu și prin oferirea de formări complementare recomandate de modelele de bună practică în spațiul European. (2011-2013) POSDRU/CCP 107/DMI 1.5/S/78342.
 18. Responsabil proiect din partea universității la LEONARDO, LLP-LdV/PAR/2011/RO/007, Methodes et strategies innovatives d enseignement-apprentissage pour la formation des competences professionnelles de futurs enseignants pour la maternelle et pour l ecole primaire, 2011-2013.
 19. Expert Pedagog pe termen lung în proiectul Copiii romi se întorc la școală – prevenirea abandonului școlar se face de la grădiniță, POSDRU/162/2.2/S/141828, perioada Mai 2014-Februarie 2015, Beneficiarul proiectului este Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică CATALACTICA.

 

 

Membru în colegii de redacție:

 

 • Intercultural Studies, revistă a International Asociation for Intercultural Education, cu sediul Suedia (din 1998);
 • Editor asociat la International Journal of Learning 16 http://thelearner.com/files/2009/12/l09_assoced_vol16.pdf
 • Membru în Editorial board, la Pedagogy. Educational Journal, Az Buki National Publishing House, Sofia,  pedagogy.azbuki.bg
 • Analele științifice ale Universității „Al. I. Cuza” din Iași, seria Psihologie-Științele Educației (din 1993).
 • REVIEW OF ARTISTIC EDUCATION, Review published by „George Enescu” University of Arts,
 • Iasi, Romania,
 • STUDIA PSYCHOLOGIA-PAEDAGOGIA, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea „Babeș Bolyai”, Cluj Napoca.
 • Didactica Pro…. Revistă de teorie și practică educațională a Centrului Educațional ProDidactica, Chișinău, Republica Moldova (din 2004).
 • Buletinul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași (coordonator și membru al Colegiului de redacție, din 1994).
 • Revista de Psihologie și Științele Educației, Editura Universității Transilvania din Brașov.
 • Analele Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava – Seria Științe ale Educației, Facultatea de Științele Educației, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava.
 • Revista de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Ovidius din Constanta.
 • Buletinul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, seria Științele Educației
 • Revista Studii si cercetări Științifice. Seria științe socio-umane, Universitatea din Bacău
 • Membru onorific la Învățătorul modern. Revistă științifico-metodică, Centrul Republican de Resurse Didactice, Chișinău, Republica Moldova, ISSN: 1857-2820
 • Revista Paideia, Universitatea Populară “Ioan I. Dalles”, București.
 • Vremea școlii (revistă a învățătorilor), apare trimestrial, la Iași, sub auspiciile Societății Învățătorilor din România.

 

Membru al unor asociații internaționale:

 • Membru al International Asociation for Intercultural Education, cu sediul Suedia (din 1998);
 • Membru al Association international pour la Recherche interculturelle (ARIC) cu sediul la Universite de Geneve (din 2001);
 • Reprezentant în Consiliul general al Association international pour la Recherche interculturelle (ARIC) în perioada 2002-2005.

 

Membru în alte organisme naționale cu caracter educațional sau cultural-spiritual:

 • Vicepreședinte al Consiliului Național al Formării Continue, MEN, (1999-2005).
 • Expert evaluator al Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior (CNCSIS), din 2000.
 • Evaluator în cadrul Programelor Socrates și Leonardo da Vinci, din 2004..
 • Membru al comisiei de specialitate a C.N.A.T.D.C.U. pentru confirmarea titlurilor de DOCTOR și a calității de I.O.S.U.D.Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.), domeniul Psihologie și Științe ale Educației, din 2006.
 • Membru în Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Iașilor, în perioada 2010-2014.
 • Membru în Consiliul Eparhial al Arhiepiscopiei Iașilor, perioada 2010-2014.
 • Membru în Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Iașilor (al doilea mandat), în perioada 2014-2018.
 • Delegat laic al Arhiepiscopiei Iașilor și membru în Adunarea Națională Bisericească (Patriarhia Română), perioada 2014-2018.
 • Membru în Consiliul Național Bisericesc, comisia cultural-educațională (2014-2018).

 

Premii și distincții:       

 

 • Premiul COPYRO pentru învățământ, pedagogie pe 2002 pentru lucrarea Timp și temporalitate în educație, apărută la Polirom, Iași, 2002 (Premiul Asociației Scriitorilor din București – fostul premiu al Fondului Literar).
 • Diplomă de Cetățean de Onoare al comunei Comarna, județul Iași, pentru merite deosebite în promovarea și reprezentarea comunei Comarna, 15 august 2003.
 • Diploma de Onoare „Ștefan cel Mare și Sfânt” pentru merite deosebite in păstrarea credinței si promovarea culturii creștine, decernată de IPS Daniel, Mitropolia Moldovei si Bucovinei, 6 ianuarie 2006.
 • Diplomă de excelență acordată de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, pentru conservarea, susținerea și promovarea patrimoniului național, octombrie 2010.
 • Diploma de onoare „Sanctus Magnus Defensor Fidei Christinae”, pentru râvna și dărnicia arătate față de biserică, conferită de IPS Teofan, MMB, Arhiepiscopia Iașilor, 16 octombrie 2014.
 • Premiul „Oamenii Timpului”, categoria „Educație și cercetare”, oferit de Revista de cultură contemporană „Timpul”, Iași, 13 decembrie 2014.

 

 

Anexa 2: LISTÃ DE LUCRĂRI

 

 1. Volume de autor

 

 

 1. Cărți

 

 1. Pedagogie și axiologie, Editura Didacticã și Pedagogicã R. A., București, 1995, 160 pag.
 2. Educația religioasă. Conținut și forme de realizare, Editura Didactică și Pedagogică București, 1996, 261pag.
 3. Pedagogie, Editura Polirom, Iași, 1996, 240 pag.
 4. Minciună, contrafacere, simulare. O abordare psihopedagogică, Editura Polirom, Iași, 1997, 142 pag.
 5. Educația religioasă. Repere teoretice și metodice, Editura Polirom, Iași, 1999, 310 pag.
 6. Educația. Dimensiuni culturale și interculturale, Editura Polirom, Iași, 2000, 283 pag.
 7. Istoria pedagogiei. Idei și doctrine pedagogice fundamentale, Editura Polirom, Iași, 2001, 283 pag.
 8. Pedagogie (ediția a doua, revizuită și îmbogățită), Editura Polirom, Iași, 2002, 460 pag.
 9. Timp și temporalitate în educație. Elemente pentru un management al timpului școlar, Editura Polirom, Iași, 2002, 166 pag.
 10. Informatizarea în educație. Aspecte ale virtualizării formării, Editura Polirom, Iași, 2006.
 11. Teoria și metodologia evaluării, Editura Polirom, Iași, 2008, 265 pag.
 12. Educația. Iubire, edificare, desăvârșire, Editura Polirom, Iași, 2008, 222 pag.
 13. Educația religioasă. Repere teoretice și metodice, ediția a doua, revăzută si adăugită, Editura Polirom, Iași, 2009, 374 pag.
 14. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, ediția a treia, Editura Polirom, Iași, 2009 (coordonare, introducere), 766 pag.
 15. Educația. Experiențe, reflecții, soluții, Editura Polirom, Iași, 2013, 320 pag.
 16. Educația estetică, Editura Polirom, Iași, 2014, 224 pag.
 17. Pedagogie (ediția a III-a, revăzută și adăugită), Editura Polirom, Iași, 2014, 536 pag.
 18. Educația. Reîntemeieri, dinamici, prefigurări, Editura Polirom, Iași, 2017, 278 pag.

 

 

 1. Cursuri universitare

 

 1. Reconsiderări, evaluări, interpretări, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 1995, 265 pag.
 2. Istoria gândirii pedagogice, Editura Universității “Al. I. Cuza”, Iași, 1997, 357 pag.
 3. Istoria Pedagogiei, în Psihologie-Pedagogie IDD, cursurile anului I, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2002, pp. 101-213, ISSN 1221-9363.
 4. Pedagogie interculturală, în Psihologie-Pedagogie IDD, cursurile anului V, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2003, pp. 3-75.ISSN 1221-9363.
 5. Pedagogie generală, în Filozofie și Științe politice IDD, 2003, vol V (coord. Petru Bejan), Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, pp. 442-524, ISSN 1221 9363.
 6. Teoria Curriculum-ului, în Psihologie IDD, cursurile anului I, sem. II, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2003, pp. 3-85,ISSN 1221-9363.
 7. Introducere în pedagogie. Teoria și metodologia curriculumului, în Modulul psiho-pedagogic, Facultatea de Filozofie IDD, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2005, pp. 97-180.
 8. Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării, în Modulul psiho-pedagogic, Facultatea de Filozofie IDD, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2005, pp. 181-260.
 9. Introducere în pedagogie și teoria curriculumului (în colab. cu Teodor Cozma), în Psihologie, anul I, sem. al II-lea, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2006, pp. 3-100, ISSN: 1221-9363.
 10. Instruire asistată de calculator, în Psihologie IDD, cursurile anului II, sem. II, vol. II, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2010, pp. 261-334.
 11. Instruire asistată de calculator, în Pedagogia învățământului primar și preșcolar, IDD, cursurile anului III, sem. II, , Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2013, pp. 3-77.
 12. Instruire asistată de calculator (curs revăzut și re-întregit), în Pedagogia învățământului primar și preșcolar, IDD, cursurile anului III, sem. I, , Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2014, pp. 421-493.

 

 

 1. Coordonator, control științific, prefețe:

 

 1. Andre de Peretti, Educația în schimbare, Ed. Spiru Haret, Iași, 1996 (control științific și postfață).
 2. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice. Curs elaborat în tehnologia învățământului deschis la distanță, Editura Polirom, Iași, 1998 (coordonare și introducere).
 3. Pierre Dasen, Christianne Perregaux, Micheline Rey, Educația interculturală. Experiențe, politici, strategii, Editura Polirom, Iași, 1999 (selecția textelor și prefață).
 4. Prefață la Adriana Albu, Constantin Albu, Asistența psihopedagogică și medicală a copilului deficient fizic, Editura Polirom, Iași, 2000.
 5. Schaub, Horst; Zenke, Karl, 2001, Dicționar de pedagogie, Editura Polirom, Iași (consultant științific).
 6. Buletinul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic 6, Educația: ieri, astăzi, mâine, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2001 (coordonator).
 7. Cuvânt înainte, la V. Cojocaru, I. Dănilă, Pledoarie pentru alternative educaționale, Editura Diagonal, Bacău, 2001.
 8. Cuvânt înainte, la Mariana Momanu, Introducere în teoria educației, Editura Polirom, Iași, 2002, pp. 9-10.
 9. Cuvânt înainte la Dorina Sălăvăstru, Psihologia educației, Editura Polirom, Iași, 2003.
 10. Studiu introductiv la Educație interculturală în Republica Moldova, Editura ARC, Chișinău, 2004, pp. 9-13.
 11. Argument Biserica și școala – instanțe ale spiritualizării ființei umane, în Vasile Nechita (coord.) Biserica și Școala în slujba comunității locale, Editura Sf. Mina, Iași, 2004.
 12. Cuvânt înainte la Adrian Albet, În căutarea adevărului. Dialoguri religioase, Editura Panfilius, Iași, 2004.
 13. Prefață la Maria Croitoru, Secvențe din viața de elev, Editura Agata, Botoșani, 2004.
 14. Educația – provocări la început de mileniu. Omagiu profesorului Teodor Cozma (co-coordonator), Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2005.
 15. Despre un proiect ca proiectare de proiecte, prefață la V. Cojocariu, L. Sacară, Managementul proiectelor pedagogice. Ghid metodologic, Editura Didactică și Pedagogică, RA, București, 2005.
 16. Cuvânt înainte la Iutiș, Gh., Pânzariu, Ar., Iriciuc, Ir, Ghid metodic pentru studenți și profesori debutanți, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2005.
 17. Cuvant inainte, in Albulescu, Ion, Doctrine pedagogice, Editura Didactică și Pedagogică, RA, Bucuresti, 2007, pp. 11-13
 18. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, ediția a doua. Editura Polirom, Iași, 2008 (coordonare și introducere).
 19. Cuvânt înainte la Carmen Bolocan, Sfintele Evanghelii. Modele pedagogice, Editura Fides, 2008, pp. 9-14.
 20. Cuvânt înainte la Adrian Vicențiu Labăr, SPSS pentru științele educației, Editura Polirom, Iași, 2008, pp. 11-12.
 21. Prefață la Florin Frumos, Didactica. Fundamente și dezvoltări cognitiviste, Editura Polirom, Iași, 2008, pp. 9-11.
 22. Cuvânt înainte la Cornelia Munteanu, Eusebiu Neculai Munteanu, Ghid pentru învățământul preșcolar. O abordare din perspectiva noului curriculum, Editura Polirom, Iași, 2009, pp 7-8.
 23. Cuvânt înainte la Maria Doina Schipor, Strategii de formare a formatorilor în perspectivă interculturală, Editura Didactică și Pedagogică R. A., București, 2009, pp. 9-12.
 24. Prefață la Adina, Serea; Liviu, Măgureanu, 2011,Educația de la egal la egal – Prevenirea comportamentelor de risc la copii și tineri, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, pp. 9-12.
 25. Prefață la Ioan Cristinel Teșu, 2011, Familia contemporană, intre ideal si criză, Editura Doxologia, Iași, pp. 7-9.
 26. Cuvânt înainte la Valerica Anghelache, Managementul schimbării educaționale, Editura Institutul European, Iași, 2012, pp. 7-9.
 27. Cuvânt înainte la Camelia Onu, Elemente de pedagogie universitară, Editura SEDCOM Libris, Iași, 2012, pp. 9-12.
 28. Cuvânt înainte, la Roxana Criu, 2012, Competență și calitate. Repere ale evaluării profesorului, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, pp. 7-10.
 29. Prefață la Olga Chiș, 2013, Structuri de formare pentru educația grupurilor dezavantajate, Editura Eikon, Cluj-Napoca, pp. 16-18.
 30. Prefață, la Roxana Ghiațău, 2013, Etica profesiei didactice, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, pp. 7-9.
 31. Co-coordonator (alături de Irina Cosovanu, Gerard Godfraind, Javier Herrero-Martín, Marie Soulisse) la Méthodes et stratégies innovantes d’enseignement apprentissages pour la formation des compétences professionnelles de futurs enseignants pour la maternelle et pour l’ecole primaire, 2013, Edition La Salle Centro Universitario, Madrid, 316 p.
 32. Cuvânt înainte la Geanina Havârneanu, 2013, Stimularea creativității prin predarea matematicii, Editura Institutul European, pp. 7-9.
 33. Coordonator la Ghid de elaborare a subiectelor pentru evaluările prin probe transdisciplinare la finalul clasei a VI-a, 2013, Centrul Național de Evaluare și Examinare, Euro Standard, București,  40 p.
 34. Prefață (De ce am avea nevoie de o psihosociologie școlară?) la Psihosociologie școlară (coord. Șt. Boncu, C. Ceobanu), 2013, Editura Polirom, Iași, pp. 17-20.
 35. Cuvânt înainte la Carmen Bolocan, 2014, Principii didactice în Sfintele Evanghelii, Editura Astra Museum, Sibiu, pp. 9-12.
 36. Prefață la Stan, Liliana (coord.), 2016, Dezvoltarea copilului și educația timpurie, Editura Polirom, Iași, 9-11.
 37. Prefață la Ceobanu, Ciprian, 2016, Învățarea în mediul virtual – Ghid de utilizare a calculatorului în educație, Editura Polirom, Iași, pp. 7-9.
 38. Prefață la Stan, Liliana (coord.), 2016, Educația timpurie. Probleme și soluții, Editura Polirom, Iași, 11-12.
 39. Cuvânt înainte la Ana-Nicoleta Grigore, 2016, Violența în context educațional. Forme actuale, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, pp. 9-12.
 40. Prefață la Ghiațău, Roxana, 2016, Evaluarea profesorilor. Evoluții și provocări, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, pp. 7-9.
 41. Cuvânt înainte la Albulescu, Ion, 2016, Pedagogia comparată. Fundamente teoretice ți cadre metodologice, Institutul European, Iași, pp. 7-12.

 

 

Interviuri:

 

 1. Biserica a promovat și promovează educația, în Doxologia, Portal Ortodox al MMB, 29 aprilie, 2012, vezi: http://www.doxologia.ro/educatie/interviu/prof-constantin-cucos-biserica-promovat-promoveaza-educatia
 2. „Învatamantul romanesc suferă de mai multe boli”, interviu acordat Isaurei Petronela Mertic, în CuzaNet, Site-ul agenției de presă a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 27 aprilie 2012, în: http://www.cuzanet.ro/interviu/constantin-cucos-invatamantul-romanesc-sufera-de-mai-multe-boli.html
 3. “Dacă omenie nu e, nimic nu e”, interviu dat Ștefanei Scutaru, în The Twelve Journals, 6 mai 2012, în http://www.twelvejournals.com/interviuri/interviu-cu-prof-constantin-cucos-daca-omenie-nu-e-nimic-nu-e-%E2%80%9D/
 4. „Proiectele mari, strategice, trebuie să fie trans-partinice sau a-politice”, Interviu realizat de Virgil Paraschiveanu, apărut pe portalul ro, decembrie 2012, la pagina http://www.dascali.ro/2012/11/1118/)
 5. Educația este vehiculul care ne poate scăpa de crize, în Învățătorul modern. Revistă științifico-metodică, Anul II, Nr. 6(22), decembrie, 2012, ISSN: 1857-2820, pp. 3-5.
 6. “Educația presupune afirmarea valorilor și nu a non-valorilor”, Interviu acordat lui Cristinel C. Popa, în Jurnalul Național, 4 iunie 2014 , în http://jurnalul.ro/special-jurnalul/interviuri/prof-univ-dr-constantin-cucos-educatia-presupune-afirmarea-valorilor-si-nu-a-non-valorilor-671331.html
 7. „Un dascăl adevărat trebuie să fie deschis și orientat către celălalt”, Interviu acordat Maurei Anghel, în Evenimentul de Iași, 26 iunie 2014, în http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/interviu/a-un-dascal-adevarat-trebuie-sa-fie-deschis-si-orientat-catre-celalalta–149708.html
 8. „Încă nu este timpul să trimitem manualul la muzeu”, Interviu acordat Mădălinei Olariu, în Opinia studențească, 17 octombrie 2014, în http://www.opiniastudenteasca.ro/atitudine/„Încă nu este timpul să trimitem manualul la muzeu”cap-in-cap/inca-nu-este-timpul-sa-trimitem-manualul-la-muzeu.html
 9. „Nu orice «vis» politic în materie de educație poate fi și realizat în mod practic”, interviu acordat Andreei Anton, în CuzaNet, Site-ul agenției de presă a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 12 ianuarie 2016, în: http://www.cuzanet.ro/interviu/constantin-cucos-nu-orice-vis-politic-in-materie-de-educatie-poate-fi-si-realizat-in-mod-practic.html
 10. „Un om este cu adevărat educat când nu mai are nevoie de Educație” interviu realizat de Otilia Bălinișteanu, în Ziarul Lumina, 28 Februarie 2016, http://ziarullumina.ro/un-om-este-cu-adevarat-educat-cand-nu-mai-are-nevoie-de-educatie-109748.html
 11. „Sistemul homeschooling nu trebuie să devină o modă. Cred că locul unui elev este la școală”, interviu realizat de Ionuț Teoderașcu, în Opinia studențească, 10 octombrie 2016, http://www.opiniastudenteasca.ro/interviu/microfonul-de-serviciu/sistemul-homeschooling-nu-trebuie-sa-devina-o-moda-cred-ca-locul-unui-elev-este-la-scoala.html

 

 

 

 

 

 

III. Coautor

 

 1. Un model al situației-semn artistic, în Cunoaștere, eficiențã, acțiune (coord. Petru Ioan), Editura Politicã, 1988, pp. 337-350.
 2. Democratizarea culturalã și autonomia axiologicã, în Culturã și personalitate (coord. Adrian Neculau), Editura Militarã, București, 1991, pp. 42-56.
 3. Psihopedagogie (coord. T. Cozma și A. Neculau), Editura „Spiru Haret”, Iași, 1994, pp. 177-218, cu trei capitole: Tehnologia procesului instructiv-educativ, Raționalitatea activitãții instructiv-educative și proiectarea didacticã, Evaluarea rezultatelor activitãții școlare.
 4. Ipostaze ale comunicãrii educaționale, în Logicã și educație (coord. Petru Ioan), Editura Junimea, Iași, 1994, pp. 185-214.
 5. Educația copiilor de țigani: reprezentări, ipoteze, dificultăți (în colab. Cu T. Cozma și M. Momanu), în A. Neculau (coord.), Minoritari, marginali, excluși, Ed. Polirom, Iași, 1996.
 6. Unele considerații filosofice și axiologice privind educația copiilor cu abilități înalte, în Educație și valori, Ed. Spiru Haret, Iași, 1997.
 7. Orientării și dileme valorice în spațiul universitar, în A. Neculau (coord.), Câmpul universitar și actorii săi, Ed. Polirom, Iași, 1997.
 8. Educația interculturală – modalitate de prevenire sau atenuare a conflictelor, în Ana Stoica-Constantin, Adrian Neculau (coord.), Psihosociologia rezolvării conflictelor, Ed. Polirom, Iași, 1998.
 9. Probleme de docimologie didactică, în Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice. Curs elaborat în tehnologia învățământului deschis la distanță, Editura Polirom, Iași, 1998.
 10. Educație interculturală. Ghid pentru formatori (în colaborare cu T. Cozma și S. Butnaru), Editura Erota, Iași, 2001.
 11. Locul educației pentru diversitate în ansamblul problematicii educației contemporane (în col. cu Teodor Cozma), în O nouă provocare pentru educație: interculturalitatea (coord. T. Cozma), Ed. Polirom, Iași, 2001.
 12. Dimenssions de l’éducation interculturelle en Roumanie: quand la philosophie interroge la pédagogie interculturelle, în Cultures, developpement et education. Autres enfant autres ecoles (sous la direction de C. Sabatier et P. Dasen), L’Harmattan, Paris, 2001.
 13. Forme ale „curriculumului ascuns”: ideologii școlare implicite și explicite, în Școala la răscruce. Schimbare și continuitate în curriculumul învățământului obligatoriu, (coord. Lazăr Vlăsceanu) Editura Polirom, Iași. 2002, pp. 206-226.
 14. Tendințe ale mondializării, internaționalizării și virtualizării educației. Sfidări la adresa formării profesorilor, în (coord. L. Iacob și D. Sălăvăstru) Psihologia socială și Noua Europă. In honorem Adrian Neculau, Editura Polirom, Iași, 2003, pp. 494-507.
 15. Posibilități ale integrării curriculare pentru realizarea educației religioase, în Studii și reflecții despre educație – Omagiu Profesorului Miron Ionescu, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2003, pp. 94-109.
 16. Învățământul deschis la distanță – o provocare a timpurilor moderne, în Educația deschisă și la distanță – Ghid pentru tutori, Editura « Universității Al. I. Cuza », Iași, 2004 (co-autor și coord.), 134 p.
 17. Strategii și metode folosite de personalul didactic (primar și gimnazial) care lucrează cu copiii rromi, în Sarău Gheorghe, Dorobăț Nicolae, Cătălina Farcaș (cood), MESPE: o cale spre descoperirea identității rrome, Editura PIM, Iași, 2004, ISBN 973-716-084-3, 284p.
 18. Il presente e il futuro dell’insegnamento religioso europeo: un confronto interconfesionale. Punto di vista ortodosso, 2005, în Flavio Pajer (ed.), Europa, scuola, religioni. Monoteismi e confessioni cristiane per una nuova cittadinanza europea, Societa Editrice Internazionale, Torino, pp. 132-156, ISBN 88-05-05982-X.
 19. Educația în societatea cunoașterii: globalizare, internaționalizare, informatizare (în colab, cu N. Popa), în Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, ediția a doua, Editura Polirom, Iași, 2008, pp. 17-50.
 20. Evaluarea școlară. Intenționalitate, procesulalitate, strategii, în Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, ediția a doua, Editura Polirom, Iași, 2008, pp. 381-432.
 21. “Fier d’apprendre et d’enseigner en Roumanie socialiste!”, în Adrian Neculau (coord.), La vie cotidienne en Roumanie sous le communisme, L’Harmattan, Paris, 2008, pp. 187-2001.
 22. Comunitatea și medierea virtuală – un nou cadru de formare a profesorilor, în Georgeta Diac (coord. ), Formarea continuă a cadrelor didactice în sistem e-learning. Analize, principii, modele, Editura Universității Al. I. Cuza, Iași, 2009, pp. 11-24.
 23. Sistemul de învățământ. Structură, normativitate, funcționalitate, în Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, ediția a treia, Editura Polirom, Iași, 2009, pp. 15-30.
 24. Cultură digitală și interculturalitate. Interdependențe și stimulări posibile (în colaborare cu C. Ceobanu), în Maia Morel (coord.), Parcours interculturels. Etre et devenir, Editions Peisaj, Quebec, Canada, 2010, ISBN 978-2-9811987-0-9, pp. 274-290.
 25. Coordonate ale unui nou cadru de referință al curriculumului național (coord. Dan Potolea, Steliana Toma, Anca Borzea), Centrul Național de Evaluare și Examinare, Editura Didactică și  Pedagogică, București,  2012, ISBN 978-973-30-3146-8, 247 p.
 26. Stratégies et instruments d’évaluation dans l’enseignement des DNL, în Master conjoint de formation initiale des enseignants des disciplines non linguistiques (DNL), Agence universitaire de la francophonie, Université Pédagogique „Ion Creangă” de Chișinău, Chișinău, 2013, ISBN 978-9975-71-335-1, pp. 4-24.
 27. De ce, unde, cum și când?, în Laurențiu Șoitu (coordonator), 2013, 4D în educație, Editura Institutul European, Iași, pp. 11-21.
 28. Le statut professionnel des formateurs contemporains: un inventaire des compétences possibles (R. Ghiațău, G. Diac), 2013, în Méthodes et stratégies innovantes d’enseignementapprentissages pour la formation des compétences professionnelles de futurs enseignants pour la maternelle et pour l’ecole primaire, Edition La Salle Centro Universitario , Madrid, pp. 54-68.
 29. Introducere în didactica modernă (împreună cu T. Cozma), în Elaborarea programului de formare în domeniul didacticii specialității (coord. Florea Voiculescu), 2013, Editura Matrix Rom, București, pp. 7-32.
 30. Curriculumul educațional și conținuturile curriculare (împreună cu D. Potolea, M. Bocoș), în Elaborarea programului de formare în domeniul didacticii specialității (coord. Florea Voiculescu), 2013, Editura Matrix Rom, București, pp. 93-131.
 31. Educația estetică în învățământul primar. Importanță, finalități, modalități de realizare, în Stan, Liliana (coord.), 2016, Educația timpurie. Probleme și soluții, Editura Polirom, Iași,  pp. 15-31.

 

 

 1. Studii și articole științifice (ordine cronologică)

 

 1. Limbajul artistic și metoda semioticã de investigare, în Analele științifice ale Universitãții „Al I. Cuza” din Iași, seria Filosofie, tomul XXXII, 1986, pp. 74-80.
 2. Prospectãri semiotice ale picturalului, în Filosofia și problematica vremii contemporane, nr. special din Analele Universitãții „Al. I. Cuza” și Anuarul Centrului de Științe Sociale, Iași, 1986, pp. 288-293.
 3. Aspecte privind funcționalitatea ocultãrii și indeterminãrii mesajului în artã, în Analele științifice ale Universitãții „Al. I. Cuza” din Iași, Tomul XXXIII, 1987, pp. 97-103.
 4. L’antinomie methodologique et l’univers de la creation artistique, în Analele științifice ale Universitãții „Al. I. Cuza” din Iași, tomul XXXIII, nr. 2, 1987, pp. 79-83.
 5. Un modele de la situation-signe artistique, în Revue Roumaine des sciences sociales, serie de philosophie et logique, tome 31, nr. 3-4, 1987, Editura Academiei, pp. 216-226.
 6. Exigențe în formularea întrebãrilor în predarea filosofiei, în Revista de Pedagogie, nr. 6, 1988, pp. 26-29, reluat în Revue de Pedagogie, Ministere de l’Education, 1988, Bucarest, pp. 101-105 (în limba rusã).
 7. Reperes pour une resignification ontologique de l’oeuvre d’art, în Analele științifice ale Universitãții „Al. I. Cuza” din Iași, Filosofie, tomul XXXIV, nr. 2, 1988, pp. 44-47.
 8. Dimensiuni afective ale comunicãrii didactice, în Educația ieri, azi, mâine, Buletinul Cabinetului Pedagogic nr. 4, Iași, 1988, pp. 35-42.
 9. Note ale unui profesor debutant, în Educația ieri, azi, mâine, Buletinul Cabinetului Pedagogic, nr. 4, Iași, pp. 154-156.
 10. Repere pentru o educație axiologicã, în Revista de Pedagogie, nr. 8, 1990, pp. 1-5.
 11. The artistic truth in semiotic vision, în Analele științifice ale Universității „Al. I. Cuza” din Iași, seria Filosofie, tomul XXXVII, nr. 1, 1990, pp. 21-27.
 12. Discursul didactic în viziune semioticã, în Revista de Pedagogie, nr. 7-8, 1991, pp. 20-27.
 13. Educația și spiritualitatea religioasã, în Revista de Pedagogie, nr. 11, 1991, pp. 28-30.
 14. Repere pentru o delimitare ontologicã a operei de artã, în Revista de Filosofie, nr. 5-6, 1991, pp. 276-279.
 15. Une perspective axiologique sur l’evaluation scolaire, Bureau International de l’Education, UNESCO, Geneva, 1991 (document), 34 p.
 16. Romania: new educational values, în Educational Innovation and Information, BIE, UNESCO, Geneva, March, 1992, p. 5.
 17. L’evaluation scolaire et les valeurs culturelles, în Analele științifice ale Universitãții „Al. I. Cuza” din Iași, seria Psihologie-Pedagogie, tom I, 1992, pp. 5-15.
 18. Noi valori educaționale în evaluare, în Aktuelle Bildungskonzeptionen und System in Gus-Landern und Europa (Concepții și sisteme actuale de învățământ în țările CSI-ului și în Europa), Fachhochschule Dusseldorf, Universitatea pedagogică “I. Creangă”, Dusseldorf, 1992, pp. 151-159.
 19. Aspecte retorice și semiotice ale nonverbalului din educație, în Analele științifice ale Universitãții „Al. I. Cuza” din Iași, seria Filosofie, tomul XXXVIII, nr. 1-2, 1992, pp. 114-120.
 20. Mediul universitar din perspectiva polarizării și difuzării valorilor, în FORUM, 7-8-9, 1992, pp. 16-22.
 21. Pentru o școalã plurală, în Revista de Pedagogie, nr. 1-2, 1993, pp. 187-189.
 22. Spre noi valori educaționale în învãțãmânt, în Statutul universal și specific al valorii morale (coord. I. Grigoraș), Editura Universitãții „Al. I. Cuza”, Iași, 1993, pp. 70-74.
 23. Îndoctrinare în învățământ?, în Analele științifice ale Universitãții „Al. I. Cuza” din Iași, seria Pedagogie-Științele Educației, tomul II, 1993, pp. 78-84 și Revista de Pedagogie, nr. 8-10, 1994, pp. 35-41.
 24. Considerații pedagogice privind receptarea artei moderne, în Buletinul Cabinetului Pedagogic nr. 5, Educația ieri, azi, mâine, Iași, 1993, pp. 47-56.
 25. Rolul nonverbalului în educație, în Revista de Pedagogie, nr. 8-12, 1993, pp. 59-64.
 26. Câte ceva despre minciunã, inducere în eroare, simulare, în Buletinul Cabinetului Pedagogic, nr. 5, Iași, 1993, pp. 174-180.
 27. Elemente pentru o „topo-semioticã” a mediului comun, în Analele științifice ale Universitãții „Al. I. Cuza” din Iași, seria Filosofie, tomul XXXIX, nr. 1-3, 1993, pp. 182-188.
 28. Considerații asupra valorilor educaționale, în FORUM, 7-8-9, 1994, pp. 33-39.
 29. Metapedagogia și orizontul valorilor, în Analele științifice ale Universitãții „Al. I. Cuza” din Iași, seria Psihologie-Științele Educației, tomul III, 1994, pp. 27-35.
 30. Pedagogia socialã în actualitate, în Revista de Cercetări Sociale, nr. 1, 1994, pp. 175-177.
 31. Une perspective axiologique sur l’education, în Revue Roumaine de Philosophie, Ed. Academiei, nr. 39, 1-2, 1995, pp. 145-153.
 32. Changement et resistence au changement dans le milieu universitaire roumain (în colaborare), în European Journal of Teacher Education, vol. 18, no. 2-3, 1995, pp. 155-171.
 33. Jesus-Christ en tant que formateur, în Analele științifice ale Universității „Al. I. Cuza” din Iași, Seria Psihologie-Științele educației, tomul IV-V, 1996, pp. 65-72.
 34. Postfață la Andre de Peretti, Educația în schimbare, Ed. Spiru Haret, Iași, 1996, pp. 173-182.
 35. Educația interculturală. Dileme actuale și soluții de perspectivă, în Filosofia educației – imperative, căutări, orientări, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, Chișinău, 1997, pp.35-41.
 36. Despre simulacrul și legitimitatea puterii în spațiul universitar, în FORUM, Nr. 457-458-459, Anul XXXIX, 1997, pp. 101-109.
 37. Educația în perspectiva valorilor religioase. Repere pedagogice, în Educație și valori. Valori educaționale românești în context european, Ed. Spiru Haret, Iași, 1997, pp. 184-194.
 38. Interculturalism in Romania: the metamorphosis of a post-totalitarian society, în European Journal of Intercultural Studies, Vol. 8, No.3, November 1997, pp. 257-267.
 39. Perspective of intercultural paradigm in Romania, în Analele Universității “Al. I. Cuza” din Iași, Seria Științele Educației, Secț. III, Vol. VI-VII, 1997-1998, pp. 47-64.
 40. La politique et la philosophie de leducation pour les enfants et les jeunes doues (în colab.), în Analele Universității “Al. I. Cuza” din Iași, Seria Științele Educației, Secț. III, vol. VI-VII, 1997-1998, pp. 89-104.
 41. Interculturalitate și educație, în FORUM, nr. 469-470-471, 1998, pp. 105-115.
 42. A Politica e a Filosofia da Educacao para Criancas e Jovens Dotados (Politics and Philosophy for Able People) (în colab.), în Congresso Internacional de Sobredotacao: problematica socio-educativa, ISMAI, Porto, Portugal, 1998, pp. 460-476.
 43. Înainte de a crede în ceva, elevul trebuie să se încreadă în cineva, în Dirigenție. Consiliere și orientare, Editura Tribuna Învățământului, București, 1998, pp. 90-94.
 44. Introducere (Ghid de utilizare) în Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice. Curs elaborat în tehnologia învățământului deschis la distanță, Editura Polirom, Iași, 1998, pp.13-16.
 45. Prefață la Pierre Dasen, Christianne Perregaux, Micheline Rey, Educația interculturală. Experiențe, politici, strategii, Editura Polirom, Iași, 1999, pp. 9-20.
 46. Interogații și dileme privind educația deschisă la distanță, în Analele Universității “Al. I. Cuza” din Iași, Seria Științele Educației, tomul III-IV, 1999-2000, Editura Universității „Al. I. Cuza” din Iași, 59-70.
 47. The education of Roma children in Romania: description, difficulties, solutions, în Intercultural education, 11, No. 3, 2000, pp. 281-288.
 48. Educația deschisă la distanță – în actualitate, în FORUM, nr. 493-494-495, anul XLII, 2000, pp.15-26.
 49. Formarea formatorilor. Experiențe prezente și deschideri posibile (în colaborare cu Luminița Iacob), în Buletinul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic 6, Educația: ieri, astăzi, mâine, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2001.
 50. Possibilités et limites d’une éducation religieuse dans la perspective interculturelle, 2001, în Actes du VIII-ème Congrès de l’Association pour la Recherche InterCulturelle (ARIC), Université de Genève, 24-28 septembre 2001, pe pagina web : http://www.unige.ch/fapse/SSE/groups/aric.
 51. L’éducation religieuse. Possibilités et limites de l’ouverture interconfessionnelle, în Bulletin de lARIC, no 37, avril 2002, Université de Genève.
 52. Posibilități de integrare a conținuturilor la disciplina Religie în învățământul românesc, în Dialog Teologic. Revista Institutului Teologic Romano-Catolic, nr. 9, anul V, 2002, Sapientia, Iași.
 53. Pluralismul valoric și exigențele educației interculturale, în DidacticaPro…, Revistă de teorie și practică educațională, Chișinău, nr. 4/5 (20-21), 2003, pp. 28-32.
 54. Educația și posibile „reformări” ale ființei culturale în era informatizării, în Analele Universității “Al. I. Cuza” din Iași, Seria Științele Educației, tomul V-VI, 2001-2002, Editura Universității „Al. I. Cuza” din Iași, pp. 217-225.
 55. Aspecte ale virtualizării educației, în Inovație și schimbare în educație, Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos”, Galați, 2003, pp. 86-91.
 56. La perspective interdisciplinaire dans le curriculum religieux European, 2003, în Forum News 10, pagina web http://www.anir.it/cultura/EuForNews/EuForNews03_3.pdf.
 57. Educația religioasă – cale de resurecție a ființei umane, în Educația ieri – astăzi – mâine, Buletinul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2004.
 58. Vjeronauk kao nastavni predmet u zemljama s pravoslavnov vecinom u Istocnoj Europi (Predarea religiei ca disciplină școlară in țările din Estul Europei) în Kateheza – Casopis za vjeronauk u skoli i catehezu, BROJ 2- 2004, Zagreb, Croația
 59. , ISSN 0351-9007, pp. 141-154.
 60. Nuevos problemas y desafios en la formacion de los/las profesores/as. Elementos para la construccion de un nuevo modelo de profesor/a del siglo XXI, în En busca de un modelo de profesorado para el siglo XXI,  (coord. Benilde Rivas Lopez), Centro de Profesorado Marbella-Coin, Consejeria de Educacion y Ciencia, Junta de Andalucia, Spain, 2004, pp. 77-105).
 61. Învățământul superior românesc în perioada haretiană și problema calității, în Revista calității, numărul 1, Anul 1, Editura Universității WAl. I. Cuza”, Iași, 2004, p. 24.
 62. Virtuți pedagogice ale bunului simț, în Analele Științifice ale Universității « Al. I. Cuza » din Iași, seria Științele Educației, tomul VII-VIII, 2003/2004, Editura Universității « Al. I. Cuza”, pp. 55-57.
 63. Monoconfessionnalité et interconfessionnalité dans l’enseignement de la religion. Le cas des pays à religion orthodoxe majoritaire de l’Est de l’Europe, 2004, Colloque du 23 avril 2004, Université Catholique de Louvain, în pagina web http://laap.anso.ucl.ac.be/Colloque/aric/communications/cucos-constantin.htm.
 64. Le statut juridique et didactique de l’éducation religieuse dans les pays a confession orthodoxe majoritaire de l’Est de l’Europe, în Analele Științifice ale Universității « Al. I. Cuza » din Iași, seria Științele Educației, tomul VII-VIII, 2003/2004, Editura Universității « Al. I. Cuza”, pp. 5-28.
 65. Viața cotidiană în comunism (A. Neculau coord.), recenzie în Sociologie Românească, vol III, nr. 1-2005, Editura Polirom, Iași, pp. 238-241.
 66. E-learning-ul și comunitatea virtuală de învățare, în Educația – provocări la început de mileniu. Omagiu profesorului Teodor Cozma, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2005, pp. 59-73.
 67. Grupul virtual de învățare. Statut, dinamică, perspective, în Direcții de optimizare a activității educaționale, Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos”, Galați, 2005, pp. 18-22.
 68. Aspecte ale virtualizării comunității de învățare, în Didactica Pro…, Chișinău, Republica Moldova, 2005, nr. 1/29, p. 46-48.
 69. Un nou mediu de formare – elearning-ul, în Didactica Pro…, Chișinău, Republica Moldova, 2005, nr. 3/31, p. 23-25.
 70. Educația din perspectiva internaționalizării și mondializării, în Didactica Pro…, Chișinău, Republica Moldova, 2005 nr. 4/32, p. 10-11.
 71. E-learningul – o nouă ipostază a realizării educației, în Buletinul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, LVII, seria Științele Educației, nr. 2, 2005, ISSN 1221-9371, pp. 45-54.
 72. Virtualizarea formării cadrelor didactice. Determinări și evoluții posibile, în Revista de Pedagogie, Anul LIII, nr. 1-12, 2005, pp. 39-46.
 73. E-learning-ul și generarea conținuturilor educaționale specifice, în Revista de Psihologie și Științele Educației, I, nr. 1, 2006, Editura Universității Transilvania din Brașov.
 74. Principii acționale privind reformarea managementului sistemului de formare continuă a cadrelor didactice, în Buletin management educațional, I, nr. 1, decembrie 2005, Publicație a Institutului Român de management educațional IRMEd, pp. 1-3.
 75. Educația – prezent și viitor, în Buletinul Departamentului pentru Pregătirea personalului Didactic, Editura Universității « Al. I. Cuza”, 8, 2004-2005, pp. 5-6.
 76. Mândria de a învăța și de a fi educator în România socialistă, în Buletinul Departamentului pentru Pregătirea personalului Didactic, Editura Universității « Al. I. Cuza”, 9, 2005-2006, pp. 5-17.
 77. Câteva ipostaze posibile privind virtualizarea formării formatorilor, în Revista Științifică „V. Adamachi”, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, vol. XV, nr. 1 (serie nouă), ianuarie-martie 2006, ISSN 1221-9363.
 78. Globalization and Informatization of the Educational Process, în Buletinul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, LVIII, seria Științele Educației, nr. 1, 2006, ISSN 1241-6586, pp. 1-12.
 79. Gânduri despre discipolat și iubirea pedagogică, în Reconsiderări și abordări interdisciplinare în științele psiho-pedagogice, (coord. T. Cozma, A. Alois, D. Sălăvăstru), 2007, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași.
 80. Consecințe ale educației religioase asupra formării conduitelor tinerilor, în Revista de Psihologie și Științe ale Educației, II, nr. 2, 2007, Ed. Universității Transilvania din Brașov, pp. 13-43 (în colab. cu A. Labăr).
 81. The impact of the current technologies on the youth`s personalities creation, în Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science 2, January, 2008, pp. 61-95 (http://www.jirrs.org/jirrs_nr_2/content.html).
 82. Consecuencias de la educación religiosa sobre la formación del comportamiento de los jóvenes. La perspectiva de los beneficiaries Estudio constatativo (în colab. cu A. Labăr), în Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science (JIRRS, e-Journal),, No. 3, July 2008, 121-168 (http://www.jirrs.org/jirrs_nr_3/content.html).
 83. Catechization and religious education. A comparative approach, în Revista Studii si cercetări Stiințifice. Seria științe socio-umane, Universitatea din Bacău, nr. 12, 2008, pp. 119,-130, ISSN 1224 – 9866.
 84. Continuitate și corelativitate formativă prin catehizare și educație religioasă (în colab. cu N. Hulpoi), Actele Simpozionului Internațional Formarea Inimii, Surorile Providenței, Sub egida Oficiului pentru pastorația școlară și predarea religiei în școli, Editura Samia, Iași, 2009, ISBN: 978-973-7783-23-3, pp. 7-17.
 85. La formation spirituelle par la catéchèse et l’éducation religieuse. Spécificités, continuités, complémentarités, (în colab. cu N. Hulpoi), Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science (JIRRS, e-Journal) 4, January 2009, pp.  221-241 (http://www.jirrs.org/jirrs_nr_4/content.html).
 86. The impact of the current technologies on the youth`s personalities creation, (în colab. cu A. Labăr), în Buletinul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, LXI, nr. 1, 2009, seria Științele Educației, ISSN 1241-6586, pp. 1-18.
 87. Consecințe ale educației religioase asupra formării conduitelor tinerilor (în colab. cu A. Labăr), în BASILEIA. Revistă de studii teologice și umaniste, I, nr.1-2, 2008, Editura Trinitas, ISSN 1844-1459, pp. 61-100.
 88. Educația de la egal la egal, în EPIFANIA – Revistă de dialog ortodox, 6, august-septembrie 2009, ISSN 2065-3794, pp. 95-97.
 89. Virtues and Intercultural Dimensions of Cyberculture în Buletinul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, LXI, nr. 2, 2009, seria Științele Educației, ISSN 1241-6586, pp. 1-11.
 90. Cyberculture: a new Reference Frame for Learning, 2009, (in colab. cu C. Ceobanu), în The International Journal of Learning, Volumul 16, no. 6, Champaign, Illinois, USA by Common Ground Publishing LLC CommonGroundPublishing.com., pp. 309-318. (vezi http://ijl.cgpublisher.com/product/pub.30/prod.2228 ).
 91. Catehizarea și educația religioasă: abordare comparativă, în Lucreția Vasilescu (coord.), Cultură și religie. Statutul religiei și instrucția școlară, Editura Universității București, 2009, ISBN 978-973-737-753-1, pp. 12-22.
 92. Curriculum ascuns și etos în educația religioasă, în A. Stan (coord.), Difersitate și consistență, Editura Alma Mater, ISSN 978-632-575-5, pp. 203-216.
 93. A New Framework and Adult Learning Environment – the Virtual Community, în Analele Științifice ale Universității « Al. I. Cuza » din Iași, seria Științele Educației, tomul XIV, 2010, Editura Universității « Al. I. Cuza”, 199-206.
 94. O perspectivă semiotică asupra adevărului artistic cu consecințe asupra formării estetice, în Buletinul Departamentului pentru Pregătirea personalului Didactic, Editura Universității « Al. I. Cuza”, nr. 11, 2010, pp. 11-17.
 95. Raportul dintre cunoștințe și competențe în formarea religioasă, în Dorin Opris, Ioan Scheau (coord.), Educația din perspectiva valorilor, Tom I, Summa Theologiae, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2010, ISBN: 987-973-1890-81-4, pp. 30-38.
 96. Hypostases du curriculum implicite et le role du contexte communicationnel dans l’enseignement de la religion, în Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science (JIRRS, e-Journal) 7, Iuly 2010, pp.  153-174.
 97. Evoluții ale expresivității artistice în era digitală și noi argumente pentru o educației estetică, în Revista de pedagogie, nr. 1, 2012, anul LX, Institutul de Științe ale Educației, București, ISSN 0034-8678, pp. 7-15.
 98. Corelativitatea și complementaritatea finalităților în formarea religioasă, în Dialog Teologic, revista Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iași, Anul XV, nr.30, 2012, Editura Sapientia, Iași.
 99. Alteritatea culturală – referențial al învățării și manifestării toleranței în M. Ciobotaru, B. Neculau (coord.), Toleranța – cheia unității prin diversitate, Editura Stef, Iași, 2012, pp. 18-21.
 100. Educația este vehiculul care ne poate scăpa de crize, în Învățătorul modern. Revistă științifico-metodică, Anul II, Nr. 6 (22), decembrie 2012, Chișinău, Republica Moldova, ISSN: 1857-2820, pp. 3-5.
 101. School religious education in countries with majority orthodox population. A comparative analytical approach în Journal of Educational Sciences &Psychology, III (LXV) – No. 1/2013, ISSN 2247-6377, ISSN (online) 2247 – 8558, Petroleum-Gas University of Ploiești, în http://jesp.upg-ploiesti.ro/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=18:journal-vol-iii-lxv-no-12013&Itemid=16
 102. Educația – universalizare prin delimitarea și cultivarea identității în Ciobotaru, B. Neculau (coord.), Tolerance Between Ideology and Practice, Publishing Company Universitas XXI, Iași, 2013, pp. 14-18.
 103. Pedagogia centrată pe competențe – între dezbateri epistemologice și dileme practice, 2013, în Lucrările simpozionului internațional „Perspective teoretice și praxiologice ale procesului educațional centrat pe formarea de competențe”, Ediția a III-a, Iași, 16-17 iunie 2012, Editura Sapientia, Iași, ISBN 978-606-578-089-7, pp. 15-23.
 104. Museum education: purpose, benefits, learning solutions, în ПЕДАГОГИКА Научно списание (PEDAGOGY-BULGARIAN JOURNAL ОF EDUCATIONAL RESEARCH АND PRACTICE), Година LXXXVI – Книжка 2 – 2014 Volume 86 – Number 2-, 2014, София – Sofia, ISSN 0861-3982 (Print), ISSN 1314-8540 (Online), pp. 212-228.
 105. Limite ale particularizării și diferențierii în învățare, 2014, în Didactica Pro, Revistă de teorie și practică educațională, a Centrului educațional PRO DIDACTICA, Chișinău, nr. 1 (83), 2014, ISSN 1810-6455, pp. 32-33.
 106. Developing Blended Learning Program for Teacher Training Department (în colab. Cu A. Adăscăliței, I. Rusu), în Roceanu, Ion (editor), 10th International Conference „Elearning and Software for Education”. Book of Abstracts, Let s Build the Future Through Learning Innovation!, Bucharest, Aprilie 25-25, 2014, p. 58.
 107. News arguments for aesthetic education and the educational dimensions of the art museum, în REVIEW OF ARTISTIC EDUCATION, nr. 7-8, 2014, Review published by “George Enescu” University of Arts Iași, Romania under Center of Intercultural Studies and Researches Department for Teachers Education, ARTES PUBLISHING HOUSE IAȘI – 2014, ISSN = 2069 – 7554, ISSN-L = 2069 – 7554, pp. 228-233.
 108. Museum Pedagogy – Status, Objectives, Practical Features, Scientific Annals of Alexandru Ioan Cuza University of Iasi. Educational Sciences Series (XVII/2013), Issue: XVII/2013, pages: 5-22.
 109. Arguments, contexts and opportunities for education in the perspective of aesthetic values in the museum, în Journal of Educational Sciences & Psychology, IV (LXV) – No. 1/2014, ISSN 2247-6377, ISSN (online) 2247 – 8558, Petroleum-Gas University of Ploiești.
 110. The Role of Arts in Adult Education, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 142, Pages 1-804 (14 August 2014), Edited by Cristian Vasile, The Fourth International Conference on Adult Education, Romania 2014 — Adult Education in Universities. Local and Regional Perspectives, pp. 301-306, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814046205#
 111. Developing blended learning university course using a virtual learning environment – a case study (în colaborare cu A. Adăscăliței, I. Rusu, I. Nica), 2014, în Proceding of the 9-th International Conference on Virtual Learning VIRTUAL LEARNING – VIRTUAL REALITY, October 24-25, 2014, Models and Methodologies, technologies, software solutions, ISSN: 1844-8933 – ISI Proceedings accessed via Web of Science, since year 2006, Thomson Reuters, Editura Universității București, 2014, pp. 258-267.
 112. Reconsiderări privind obiectivele educației estetice, în Revista Limba Română, REVISTĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ, Chișinău, Nr. 3, mai-iunie, anul XXIV, 2014, web: http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=2444
 113. Developing Blended Learning University Environment Using Moodle – a case study (în colaborare cu A. Adăscăliței, I. Rusu, I. Nica), 2014, în CRUNT 2014. Bunele practice de instruire e-learning/online, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, pp. 66-75.
 114. Pedagogia muzeală: finalități, problematică, perspective, în Revista de Pedagogie, Anul LXII, Nr. 1, 2014, Institutul de Științe ale Educației, București, ISSN 0034-8678, pp. 7-23.
 115. The paradigm of interdisciplinarity and the religious values-centered education, în DIALOGO – Proceedings of The First Virtual International Conference on the Dialog between Science and Theologie, Ovidius University of Constanta, 2014, ISBN 976-80-554-0960-3, ISSN 2392-9928, pp. 95-100, în https://assets.adobe.com/link/3657e664-a917-4f6a-88c5-759b2fe6799c?section=activity_public
 116. Utilizarea mediilor virtuale de instruire în universități, (în colaborare cu A. Adăscăliței, I. Rusu, I. Nica), 2014, în Lucrările Conferinței Naționale de învățământ virtual, ediția a XII-a, 24-25 oct. 2014, Tehnologii moderne în educație și cercetare, ISSN: 1842-4708 – ISI Proceedings accessed via Web of Science, since year 2006, Thomson Reuters, Editura Universității București, 2014, pp. 279-88.
 117. Posibilități de configurare interdisciplinară a conținuturilor în predarea valorilor religioase, în Învățătorul modern. Revistă științifico-metodică, Anul VI, Nr. 6 (34), decembrie 2014, Chișinău, Republica Moldova, ISSN: 1857-2820, pp. 3-7.
 118. Theoretical Perspectives and Practical Strategies of Curricular Integration in Achieving Religious Education, în Scientific Annals of Alexandru Ioan Cuza University of Iasi. Educational Sciences Series (Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Științe ale Educatiei), Issue no. XVIII /2014, pp. 5-16.
 119. Structuri și modalități de organizare a conținuturilor pentru educația religioasă: premise epistemologice și dezvoltări practice, în Materialele Simpozionului Pedagogic Internațional, „VALORILE MORAL-SPIRITUALE ALE EDUCAȚIEI”, (In memoriam MIHAIL TERENTII, dr. hab., prof. univ.), Institutul de Științe ale Educației, Chișinău, 2015, ISBN 978-9975-48-069-7, pp. 265-269.
 120. Frumosul artistic – un determinant personal dar și intra-/inter- comunitar, în (coord. Ciobotaru, Maria) Tolerance and Intercultural Communication, Editura SdudIS Publishing Company, Iași, 2015, pp. 14-18, ISBN 978-606-775-047-8.
 121. Integrare și interdisciplinaritate în realizarea educației estetice, în Rusu, Marinela (coord.), Etic și estetic. Modelare personală prin artă, II, Editura Ars Longa, Iași, 2015, ISBN 978-973-148-205-7, pp. 9-18.
 122. Complementaritatea și continuitatea dintre Școală și Biserică privind formarea religioasă, Lucrările Simpozionului „Sfântul Ioan Gură de Aur – model de dascăl creștin” Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Asociația Profesorilor de Religie “Sfânta Parascheva” Bacău (APRB) și ISJ Bacău, Editura Casei Corpului Didactic Bacău, 2015, pp. 27-41, ISBN 978-606-619-187-6.
 123. Educația religioasă din școala românească – fundamentări pedagogice, provocări strategice, soluții acționale în Repere ale educației creștine în teologia Sfântului Ioan Gură de aur, actualizate în Relația Biserică – familie – școală din contextul contemporan, Editura Basilica, București, 2015, pp. 85-102, ISBN 978-973-155-149-4.
 124. Virtual Education – Virtues and Servitudes, Journal of Innovation in Psychology, Education and Didactics, “Vasile Alecsandri” University of Bacău, Vol. 19, No. 2/ 2015, pp. 315 – 326, ISSN 2247-4579, E-ISSN 2392-7127, pag web: http://jiped.ub.ro/wp-content/uploads/2015/12/JIPED_19_2_2015_16.pdf
 125. Un ilustru mentor de la distanță, în. D. Potolea, F. Tacea (coord), Calitatea educației – învățare – dezvoltare umană, Volum omagial dedicat profesorului Ioan Neacșu, Editura Ars Docendi – Universitatea din București, 2015, pp. 27-29, ISBN 978-973-558-889-2.
 126. Statutul educației și culturalizării religioase instituționalizate. Reconsiderări actuale, în Langa C., Soare E. (coord.), Studii de pedagogie. Volum omagial dedicat prof. univ. dr. Liliana Ezechil, la aniversarea a 60 de ani, Editura Paralela 45, Pitești, 2015, 343 pagini, ISBN: 978-973-47-2077-4, pp.128-139.
 127. Suntem educați pentru democrație?, în. D. Potolea, F. Tacea (coord), Calitatea educației – învățare – dezvoltare umană, Volum omagial dedicat profesorului Ioan Neacșu, Editura Ars Docendi – Universitatea din București, 2015, ISBN 978-973-558-889-2. pp. 27-29.
 128. Arta educației – realitate, deziderat, metaforă?, în Rusu, Marinela (coord.), Creativitatea – Dimensiuni socio-filosofice, vol. I, Lucrările Conferinței Științifice Internaționale Creativity and Personality, 20 mai, 2016, Iași, Editura Ars Longa, Iași, ISBN 978-973-148-232-3, pp. 8-14.
 129. Aesthetic Education – Reassessment of the Aims and Principles of Achievement, în Otilia, CLIPA; Constantin-Florin, DOMUNCO (editors), Studies and Current Trends in Science of Education, Learning for Life – 14th Edition of the International Conference on Sciences of Education, ICSED 2016, 12-13 May 2016, Suceava (Romania) & Chernivtsi (Ukraine), Editura LUMEN, Iași, 2016, pp. 109-120.
 130. Mai e nevoie de o educație pentru valorile identitare?, în Didactica Pro, Revistă de teorie și practică educațională a Centrului educațional PRO DIDACTICA, Chișinău, nr. 4 (98), 2016, ISSN 1810-6455, pp. 2-3.
 131. The Teachers Training Master, Opportunies, Dilemmas, Challenges, (Pregătirea profesorilor prin masterul didactic. Posibilități, dileme, provocări), în Intercultural Communication. Professional Guide of Good Practice in Education (coord. M. Ciubotaru), StudIs Publishing Company, Iași, 2016, ISBN 978-606-775-410-0, pp.16-20.
 132. Educația religioasă – expresia unei conlucrări responsabile dintre Școală și Biserică. Prezent și perspective în Vicovan I., Hârlăoanu P.-C., Roman, E.-I, Teologie și Pedagogie. Identitate specifică și responsabilitate comună în actul educației, Editura Doxologia, Iași, 2016, pp. 125-144, ISBN: 978-606-666-638-1.
 133. Educația estetică și educația interculturală – interferențe și continuități posibile, în Rusu, Marinela, 2017, Diversitate interculturală, Artă și educație, vol. I, Editura Ars Longa, Iași, pp. 7-13.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

[instagram-feed]